پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آدرس
نیروی انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

شركت بهره برداري نفت وگازگچساران مجموعاً داراي 2958 نفرشاغل رسمي وتطبيقي است كه حدود نيمي ازآنان درادارات عملياتي ، ومابقي دربخشهاي اداري ، خدماتي وحراستي بكاراشتغال دارند .


V5.3.6.0